Sluneční zátoka
Letní dětský tábor Vráž u Písku

« zpět na Přihlašování

Stornopodmínky Letního dětského tábora Sluneční zátoka (dále jen „Tábor“)

I. Úvod

Zákonný zástupce dítěte (dále jen „rodič“) uzavřel s Vysokoškolským odborovým svazem České zemědělské univerzity (dále jen „provozovatel“) smlouvu o pobytu dítěte na táboře (dále jen „smlouva“); tyto stornopodmínky tvoří nedílnou součást této smlouvy. K uzavření smlouvy došlo okamžikem doručení „Přihlášky do tábora Sluneční zátoka“ s vlastnoručním podpisem rodiče provozovateli nebo zaplacením plné částky za pobyt rodičem.

II. Závazek provozovatele

Provozovatel se zavazuje poskytnout dítěti pobyt na táboře v termínu označeném na přihlášce a to za dodržení veškerých hygienických a jiných právních norem.

III. Závazek rodiče

Rodič se zavazuje zaplatit cenu pobytu dítěte na táboře v celkové výši nejpozději do dvou měsíců od schválení přihlášky dítěte. Pokud rodič cenu pobytu v této lhůtě nezaplatí, je provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

IV. Výpověď smlouvy ze strany rodiče

Rodič je oprávněn vypovědět smlouvu:

 • do posledního kalendářního dne měsíce května v roce v roce konání běhu tábora, na který je dítě přihlášeno. V takovém případě provozovatel vrátí rodiči zaplacenou cenu pobytu v plné výši.
 • více než 14 dnů před začátkem běhu tábora, na který je dítě přihlášeno, a to z důvodu nemoci či zranění dítěte, jež s ohledem na svůj charakter a na termín příslušného běhu tábora představují vážnou překážku pro účast dítěte na táboře. V takovém případě provozovatel vrátí zaplacenou cenu pobytu v plné výši. Zahájením běhu tábora se rozumí den a hodina uvedená na přihlášce jako den a hodina odjezdu autobusů z Prahy 6 – Suchdol,
 • více než 14 dnů před začátkem běhu tábora, na který je dítě přihlášeno, a to z jiných důvodů nebo bez udání důvodu. V takovém případě provozovatel vrátí rodiči 50% z celkové ceny pobytu a 50% z ceny pobytu zůstane provozovateli. Zahájením běhu tábora se rozumí den a hodina uvedená na přihlášce jako den a hodina odjezdu autobusů z Prahy 6 – Suchdol,
 • do okamžiku zahájení běhu tábora, na který je dítě přihlášeno, a to z důvodu nemoci či zranění dítěte, jež s ohledem na svůj charakter a na termín příslušného běhu tábora představují vážnou překážku pro účast dítěte na táboře. V takovém případě provozovatel vrátí rodiči 50% z celkové ceny pobytu a 50% z ceny pobytu zůstane provozovateli. Zahájením běhu tábora se rozumí den a hodina uvedená na přihlášce jako den a hodina odjezdu autobusů z Prahy 6 – Suchdol,
 • do okamžiku zahájení běhu tábora, na který je dítě přihlášeno, a to z jiných důvodů nebo bez udání důvodu. V takovém případě provozovatel vrátí rodiči 25% z celkové ceny pobytu a 75% z ceny pobytu zůstane provozovateli. Zbylá část z ceny pobytu zůstane provozovateli. Zahájením běhu tábora se rozumí den a hodina uvedená na přihlášce jako den a hodina odjezdu autobusů z Prahy 6 – Suchdol,
 • v průběhu tábora z důvodu nemoci či zranění dítěte, jež vznikly až v průběhu tábora a jež s ohledem na svůj charakter a na zbývající délku příslušného běhu tábora představují vážný důvod pro ukončení účasti dítěte na táboře. V takovém případě vrátí provozovatel vrátí rodiči částku za stravné za dny, kdy dítě již na táboře nebude.
 • v průběhu tábora z jakéhokoliv jiného důvodu či bez udání důvodu; rodiči v takovém případě nevzniká nárok na zaplacení jakékoliv finanční částky od provozovatele.

V. Výpověď smlouvy ze strany provozovatele

Provozovatel je oprávněn vypovědět smlouvu:

 • v případě, že rodič poruší jakoukoliv svou povinnost vyplývající ze smlouvy či ze zákona. Jde zejména o povinnost před zahájením tábora doložit dobrý zdravotní stav dítěte (tzv. potvrzením o bezinfekčnosti) a povinnost předat vedoucímu příslušného běhu kartičku zdravotního pojištění dítěte. V takovém případě propadá zaplacená cena pobytu dítěte provozovateli coby smluvní pokuta.
 • v případě, že rodič uvede neúplné nebo nepřesné údaje o zdravotním stavu dítěte (včetně informace o prodělané nákaze vší nebo jiných parazitů v době 6 měsíců před zahájením příslušného běhu). V takovém případě propadá zaplacená cena pobytu dítěte provozovateli coby smluvní pokuta. Dítě může být po dohodě s rodičem na táboře ponecháno s tím, že rodič je povinen hradit veškeré s tím související náklady, jež by nevznikly, nebýt porušení povinnosti rodiče dle tohoto odstavce.
 • v průběhu tábora z důvodu nemoci či zranění dítěte, jež vznikly až v průběhu tábora a jež s ohledem na svůj charakter a na zbývající délku příslušného běhu tábora představují vážný důvod pro ukončení účasti dítěte na táboře. V takovém případě vrátí provozovatel vrátí rodiči částku za stravné za dny, kdy dítě již na táboře nebude.
 • z důvodů těžko překonatelných obtíží se sociální adaptací dítěte na kolektiv ostatních dětí na táboře a obecně na život na táboře (stýskání apod.). V takovém případě vrátí provozovatel vrátí rodiči částku za stravné za dny, kdy dítě již na táboře nebude.
 • z důvodu vážných výchovných prohřešků ze strany dítěte; uplatnění tohoto výpovědního důvodu je výlučně v kompetenci hlavního vedoucího příslušného běhu tábora. V případě uplatnění tohoto výpovědního důvodu rodiči nevzniká nárok na zaplacení jakékoliv finanční částky od provozovatele.

Provozovatel je oprávněn vypovědět smlouvu též ústně i prostředky komunikace na dálku (např. telefonem). V případě výpovědi smlouvy ze strany provozovatele je rodič povinen dítě z tábora neprodleně odvézt v termínu dohodnutém s hlavním vedoucím příslušného běhu tábora.